Reglement

Dette reglementet gjelder for alle utstillere og alt personell som deltar i riggperiodene før og under messen, samt under selve messen. Det er utstillers ansvar å sørge for at reglementet overholdes av alle personer tilknyttet standen.

Generelt

 • Det er forbudt å gjøre noen form for endringer på og i arenaens innredning og anlegg, herunder – men ikke begrenset – alle former for bolting og boring. Det er ikke tillatt å bruke tape på faste vegger og søyler i arenaen.
 • Ved kjøring av ulike type bilder, truck, lift, jekktraller o.l. må det utvises stor forsiktighet med tanke på gulv, lister, dørstokker o.l. Utstiller vil bli stilt til ansvar for skader som påføres arenaen, personell eller andre utstilleres materiell. Alle skader på arenaen og innretninger i og på arenaen skal umiddelbart rapporteres til messearrangør. Utstiller må kunne dokumentere tilstrekkelig forsikring av nevnte ansvar.
 • Rigging og bygging av stand kan bare finne sted i de gjeldende åpningstidene for dette. Se åpningstider nederst i dokumentet.
 • Overskrider belastningen av varer og utstyr 1.000 kg/m² må utstiller selv dekke utgifter til nødvendige fundamenteringer eller forsterkninger. På grunn av bygningstekniske forhold i hallene forbeholder arrangøren seg retten til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander.
 • Arrangøren tar hånd om vakthold fra monteringen starter til den slutter, men har ikke ansvar for utstillers varer, utstyr og eiendeler. Utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer.
 • Utstilleren må selv sørge for all transport og montering/demontering av egne varer og dekorasjonsmateriell. Utstiller skal merke varer, dekorasjonsmateriell og emballasje med utstillers navn og standnummer.
 • Arrangøren utplasserer containere hvor avfall skal kastes. Det skal kun kastes avfall i tråd med merkingen av containere. Utstiller/riggpersonell er ansvarlig for at riktig avfall kastes i riktig container.
 • All saging og annet grovarbeid skal gjøres utendørs. Arrangøren vil sette opp egne arbeidstelt for dette. Det er ikke tillatt å rengjøre malingskoster o.l på toalettene i arenaen.
 • Det er ikke tillatt å sette fra seg eller oppbevare varer eller utstyr på andre stander enn sin egen.
 • Når utstillingen er demontert, skal standen forlates fri for dekorasjoner, fundamenter o.l. Arrangøren har rett til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning.
 • Lett antennelige stoffer, dekorasjoner og tepper skal brannimpregneres. Ved kontroll skal dokumentasjon kunne fremlegges.
 • Nødutganger og rømningsveier skal til enhver tid være frie og uten hindringer av noe slag. Det er ikke tillatt å henge opp plakater eller annet reklamemateriell som dekker nødutgangsskilt.
 • Brannmeldere og slukkeutstyr skal være lett tilgjengelige. Det er ikke tillatt å tildekke eller på noen måte blokkere disse.
 • Arenaen har ikke parkeringsplasser tilgjengelig under messen, og i svært begrenset omfang i riggeperiodene før og etter messen.

HMS

 • Alle utstillere med tilhørende personell skal etterleve norske lover og regler knyttet til HMS. Arbeidsmiljøloven skal følges i riggeperiodene før og etter messen, samt under selve gjennomføringen. Spesielt gjelder dette arbeid i høyden og bruk av verneutstyr.
 • Ved arbeid i høyden skal det benyttes sikringsutstyr som fallsikring og hjelm, i henhold til gjeldende forskrifter. Det vil bli foretatt stikkprøver i hele riggeperioden.
 • Ved bruk av arbeidsmaskiner skal fører av maskinen ha nødvendig fører/kompetansebevis. Ved kontroll skal dette framvises.
 • Det er ikke tillatt å røyke inne i arenaen, kun på anviste plasser utendørs. Brudd på dette kan medføre bortvisning fra messeområdet.
 • Det er ikke tillatt å drikke alkohol inne i eller utenfor arenaen i riggeperiodene før og etter messen. Brudd på dette vil medføre permanent bortvisning fra messeområdet.
 • Dersom personellet ikke følger gjeldende reglement, vil utstiller bli gitt en advarsel. Gjentar bruddene på reglementet seg, vil alt arbeid knyttet til utstillers stand bli stoppet inntil messearrangør er trygg på at det ikke oppstår nye brudd.
 • Alt personell som jobber på messeområdet før, under og etter messen skal registrere seg i hovedinngangen hver dag ved ankomst, før arbeidet kan starte.

Covid-19

 • Alle som jobber på messeområdet skal holde minimum 1 meters avstand til andre, med mindre man tilhører samme kohort.
 • Har man symptomer på Covid-19 skal man holde seg borte fra messeområdet til man er symptomfri, eller har tatt tester som er negative og i tråd med norske myndigheters gjeldende retningslinjer for dette.
 • Alle som jobber med rigging før og etter messen skal benytte munnbind når man beveger seg i fellesarealer og andre områder hvor det ferdes mye folk. Det er ikke påbudt med munnbind på standen man jobber på.
 • Husk god håndhygiene, og desinfiser alle berøringsflater jevnlig.
 • Ved første gangs ankomst til messeområdet vil alle bli stilt en del kontrollspørsmål knyttet til Covid-19 som man må svare på før man får adgang.

Riggperioder

Opprigg

Mandag 16. august til søndag 22. august kl 08:00 til 20:00

Mandag 23. august kl 08:00 til 18:00

NB! Eksterne standbyggere må være ferdige med alt grovarbeid (snekring, etc) i alle haller innen lørdag 21. august kl 20:00. Søndag 22. august kan benyttes til finarbeid (profilering)

Nedrigg

Fredag 27. august: kl. 15.00–22.00

Lørdag 28. august: kl. 09.00–20.00

Søndag 29. august: kl. 09.00–20.00

Det vil være vakt på messeområdet t.o.m. mandag 30. august kl 12.00.